نویسنده

برون سازمانی

چکیده

ارتکاب جرم در هر عصری از دغدغه‌های پیشینیان از دیرباز تا به امروز بوده و مسئولین در هر عصری ضمن محاکمه نمودن مجرمین، در پی یافتن علل ارتکاب جرم بوده و سعی بر این داشتند که با اتّخاذ راه‌کارهای مناسب، میزان شیوع و گسترش آن را کاهش دهند. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم در بافت فرسوده شهری اردبیل است. روش مورداستفاده برای انجام تحقیق روش پیمایشی از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مجرمین و بزهکاران ساکن در بافت‌های فرسوده اردبیل تشکیل می‌دهند که با حکم قضایی در زندان اردبیل به سر می‌برند. به دلیل محدود و متمرکز بودن جمعیت آماری مذکور، روش مورداستفاده برای نمونه‌گیری روش تمام شماری است و تمامی مجرمین زندانی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و در قسمت تبیین فرضیات کلیه مجرمین ساکن بافت فرسوده اردبیل که تعداد آن‌ها برابر 250 نفر است مورد مطالعه قرار می‌گیرند. ابزار مورداستفاده برای گردآوری اطلاعات موردنیاز، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری spss استفاده شده است و برای تحلیل فرضیات نیز از آزمون t تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه، فقر اقتصادی بیشترین تأثیر را بر بزهکاری مجرمین دارد و پس از فقر اقتصادی به ترتیب هم‌نشینی با دوستان ناباب و ضعف اعتقادات دینی و درنهایت گسستگی خانواده در رتبه آخر اهمیت قرار دارد.

کلیدواژه‌ها