نویسنده

برون سازمانی

چکیده

جرم سرقت یکی از مهم‌ترین جرائمی است که از زمان‌های گذشته به‌صورت ابتدائی و ساده با شکل‌گیری جوامع و زندگی انسان‌ها در قالب یک پدیده نابهنجار اجتماعی رایج بود و به‌تدریج براثر توسعه و گسترش جوامع و پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی این جرم با شیوه‌های پیچیده و متفاوت و با ابزار و امکانات جدید ظهور پیدا کرد که پیشگیری از ترویج این پدیده و مقابله و مبارزه با آن به‌عنوان یک ضرورت به‌صورت علمی و حساب‌شده همواره موردحمایت تمام مکاتب و نظام‌های حقوقی و کنوانسیون‌های بین‌المللی و اعلامیه‌های حقوق بشر و حقوق اسلام بوده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بروز جرم سرقت در بین بزهکاران شهر اردبیل (مطالعه تحقیقی زندان شهر اردبیل) است؛ و در طول تحقیق سعی بر آن بوده است تا به سؤالاتی از قبیل چگونگی رابطه بین نوع و میزان سرقت و محل زندگی سارقین، چگونگی رابطه بین نوع و میزان سرقت و محلاتی که سرقت در آن‌ها صورت گرفته است پاسخ داده شود. روش مورداستفاده برای انجام تحقیق روش پیمایشی از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه مجرمین و بزهکاران ساکن در شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که با حکم قضایی در زندان شهر اردبیل به جرم سرقت در محکومیت به سر می‌برند که تعداد 120 نفر از این مجرمین موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده برای گردآوری اطلاعات موردنیاز، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری spss استفاده شده است و برای تحلیل فرضیه‌ها نیز از آزمون پیرسون و رگرسیون استفاده شده است

کلیدواژه‌ها