نویسنده

درون سازمانی

چکیده

بی‌تردید مقابله با بزه‌کاری نیازمند به‌کارگیری همه امکانات جامعه است و پیش‌گیری از جرم عدم رعایت حجاب شرعی، زمانی به مفهوم حقیقی تحقق خواهد یافت که تمامی ارکان جامعه علیه آن بسیج شوند. این پژوهش درصدد است تا راهبردهای لازم برای مشارکت عموم مردم را بررسی و راهکارهای ضروری برای شکل‌گیری آن‌ها را تبیین نماید. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه، توصیفی از نوع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری را کارشناسان و مسئولان مرتبط با بحث تشکیل می‌دهند. نتایج پژوهش نشان داد که راهبردهای آگاه‌سازی، اقناع و نهادینه کردن ارزش‌های دینی؛ مدیریت نیازها؛ توانمندسازی فردی و اجتماعی؛ تقویت مداخلات اجتماعی و فرهنگی؛ می‌تواند مشارکت مردم را برای پیشگیری از جرم عدم رعایت حجاب شرعی جلب نماید. پاسخگویان توجه به اصلاح نگرش و تقویت باورهای دینی؛ نهادینه کردن ارزش‌ها، هنجارها، اخلاق و رفتار دینی؛ ارتقای سطح آموزش و اطلاع‌رسانی‌های عمومی و اختصاصی در مورد جرم؛ اقناع غیرمستقیم جوانان و خنثی‌سازی عملیات روانی مروجان جرم در راهبرد اول؛ شناسایی و تأمین نیازهای مشروع مرتبط با جرم؛ اصلاح فرآیند نیازهای محرک جرم و حذف یا جایگزینی نیازهای کاذب در راهبرد دوم؛ گسترش فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر، ارتقای مهارت‌های اساسی زندگی با اجتناب از رفتارهای فردی زمینه‌ساز جرم و ضمانت پیشگیری از بزه دیدگی زنان با رعایت پوشش شرعی در محیط‌های عمومی، نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی انسان؛ تقویت باز سازگاری اجتماعی از طریق مشارکت دادن مباشرین جرم؛ حاکمیت فرهنگ محبت، برادری و عیب‌پوشی در راهبرد سوم؛ و ارتقاء نقش و جایگاه خانواده‌ها، محله‌ها، نهادهای مذهبی، آموزشی با اعمال مدیریت و نظارت بر اماکن، فعالیت‌ها و فرآورده‌های فرهنگی مؤثر بر جرم در راهبرد چهارم را مؤثر دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها