نویسنده

درون سازمانی

چکیده

نیروی انتظامی و دادسرا به‌عنوان عواملی مهم در برقراری نظم و امنیت در جامعه محسوب می‌گردند زیرا ناجا با برخورد مستقیم با متهمان و مجرمان به مقابله با آن‌ها برمی‌خیزد و دادسرا نیز با استفاده از قوانین مصوب، نسبت به تعیین مجازات آن‌ها اقدام می‌نماید. در این میان آئین دادرسی کیفری ناجا را به‌عنوان ضابط قضایی معرفی و به لحاظ امور قضایی آن را زیر نظر دادستان که ریاست دادسرا را به عهده دارد دانسته است و این وظیفه را بر دوش دادستان نهاده تا ضمن توجیه علمی و عملی ضابطان قضایی، بر عملکرد آنان نیز نظارت داشته باشد. از سوی دیگر وظیفه مشترکی از سوی قانون‌گذار برای هر دو نهاد وضع گردیده که آن موضوع پیشگیری از جرم است، که البته ناجا به جهت گستردگی وظایف و حوزه مأموریتی و دادسرا نیز به جهت اینکه پس از وقوع جرم، مجرم یا متهمین را ملاقات می‌نماید، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند آن‌گونه که مدنظر قانون‌گذار است در این راستا اقداماتی انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی– پیمایشی موضوع تعامل دو نهاد را در خصوص همکاری با یکدیگر در راستای مبارزه با جرم و پیشگیری از آن را موردبحث و بررسی قرار داده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است و جامعه آماری را کارشناسان انتظامی و خبرگان قضایی در دادسرا تشکیل می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که روش‌های اجرایی ازجمله پتانسیل‌هایی است که ناجا می‌تواند با استفاده از مؤلفه‌های آن جهت تعامل با دادسرا در جهت مبارزه با جرم و پیشگیری از آن اقدامات شایسته‌ای را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها