نویسنده

برون سازمانی

چکیده

درگیری و نزاع‌ها می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد، ازجمله تعصبات بیجا، عدم پایبندی به مسائل اعتقادی، عدم توسعه اجتماعی، قومیت‌ها و تعاملات نزدیکی که افراد ساکن در روستاها و مناطق محروم باهم دارند. نزاع دسته‌جمعی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که در صورت بروز، آسیب‌های مادی و معنوی فراوانی را برای یک جامعه در پی دارد. هدف این مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تمایلات بالقوه در بروز نزاع‌های دسته‌جمعی در شهر اردبیل است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه را مردان بالای 15 سال ساکن در شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته 40 سؤالی با طیف لیکرت استفاده شده است. در این پژوهش برای استخراج اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها از نرم‌افزار SPSS و از آزمون‌های پارامتریک پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، روابط خانوادگی ناسالم، کنترل اجتماعی، ویژگی‌های شخصیتی، عوامل اجتماعی و فرهنگی و تعلق به جامعه قبیله‌ای با نزاع و درگیری دسته‌جمعی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها