نویسنده

برون سازمانی

چکیده

عوامل رفتاری، فرهنگی بین فردی و روانی به‌طورکلی در ایجاد پدیده‌ی همسر آزاری دخالت دارد. شوهران بدرفتار اغلب از خانواده‌هایی برآمده‌اند که رفتار خشن در آن‌ها عادی بوده و شخص از دوران کودکی شاهد کتک خوردن زن‌های خانواده بوده و یا خود هدف آزار قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی علل همسر آزاری در بین خانواده‌های شهر اردبیل است. در طول تحقیق سعی بر آن بوده است تا به بررسی تأثیر عواملی از قبیل اعتقاد به پدرسالاری، ضعف اجرای قوانین، پذیرش خشونت از سوی زنان، تحصیلات و سن بر پدیده‌ی همسر آزاری پرداخته شود. روش مورداستفاده برای انجام تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری کلیه زنان ساکن شهر اردبیل است که از طرف همسران خود مورد آزار قرار گرفته‌اند و با مراجعه به مراجع قضایی و کلانتری‌ها از همسر خود شکایت کرده‌اند؛ که تعداد 110 نفر از این افراد به‌صورت در دسترس موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار مورداستفاده برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری spss و برای تحلیل فرضیات از آزمون پیرسون، رگرسیون‌ و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که عوامل (پدرسالاری، ضعف اجرای قوانین، پذیرش خشونت از سوی زنان) بر پدیده همسر آزاری تأثیر معنی‌داری دارد و همچنین همسر آزاری بر اساس سطح تحصیلات و سن تفاوت معنی‌داری داشت.

کلیدواژه‌ها