نویسنده

برون سازمانی

چکیده

به‌طورکلی اعتیاد ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که تمامی ابعاد زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتیاد به‌عنوان یک معضل اجتماعی در تبدیل سازندگی‌ها به سوزندگی‌ها و توانایی‌ها به ناتوانی‌ها، لزوم توجه مسئولان و برنامه‌ریزان را برای مدیریت این بحران ملی و بین‌المللی می‌طلبد. اعتیاد در ایران به‌عنوان چهارمین عامل مرگ‌ومیر لزوم توجه مسئولان مملکتی را می‌خواهد، پس باید با این معضل با حساسیت و روش‌های علمی برخورد کرد تا ابعاد گوناگون و علل و عوامل آن به‌دقت و به‌روشنی شناخته شود. در همین راستا این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف اعتیاد در شهر پارس‌آباد پرداخته است. برای این منظور تعداد 265 نفر به‌عنوان نمونه از کل جامعه آماری به‌وسیله فرمول عمومی کوکران انتخاب شده و موردبررسی قرار گرفت. داده‌ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه 24 سؤالی و به‌صورت میدانی جمع‌آوری گردید. روایی پرسشنامه از طریق نظرات چند داور تائید گردید و پایایی پرسشنامه در اجرای مقدماتی بر روی 35 نفر با استفاده از روش آلفای کرونباخ به میزان 85٪ به دست آمد. درمجموع نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که عوامل خانوادگی، اجتماعی، فردی، اقتصادی، در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها