نویسنده

برون سازمانی

چکیده

شهرها به‌عنوان مراکز تجمع سرمایه مادی و انسانی، در زمان جنگ به هدفی عمده برای دشمن تبدیل می‌شوند و در نتیجه حمله به آن‌ها خسارات فراوانی را پدید می‌آورند؛ لذا توجه به بحث پدافند غیرعامل می‌تواند میزان خسارات ناشی از جنگ را تا حد قابل‌توجهی کاهش دهد. این تحقیق سعی دارد که اصول پدافند غیرعامل را در برنامه‌ریزی شهری با تأکید بر کاربری‌های تأسیساتی و حیاتی به‌عنوان کاربری‌های تهدید پذیر به کار گیرد و فضاهای شهری را با ارائۀ نقش تدافعی به آن‌ها ایمن نماید همچنین چگونگی حفاظت و دفاع از انسان‌ها و مکان‌های زندگی آن‌ها را با اعمال ضوابط و ملاحظات پدافند غیرعامل در حال و آینده میسر سازد. هدف اصلی در این تحقیق شناسایی کاربری‌ها و محدوده‌های خطرزا، تهدید پذیر و بحرانی شهر سرعین بر اساس شاخص‌های دفاع شهری است و سعی بر آن دارد تا ساختار فضایی – مکانی برخی از کاربری‌های مهم شهر سرعین را به‌عنوان یک شهر توریستی و قطب اقتصادی و خدماتی استان اردبیل، با هدف ارتقای ضوابط ایمنی و امنیت شهروندان و گردشگران موردبررسی قرار دهد و در مورد چگونگی پراکنش و استقرار کاربری‌های استراتژیک در سطح شهر ارزیابی و تحلیل نماید. نتایج حاصل از تحقیق نشان‌دهنده عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در کاربری‌های مسکونی، بهداشتی و درمانی، اداری، سیاحتی و گردشگری و تأسیسات شهری سرعین می‌باشد

کلیدواژه‌ها