نویسنده

برون سازمانی

چکیده

هویت اجتماعی، بخش مهمی از هویت فرد است که بسیار گسترده و دارای ابعاد مختلفی است. امنیت اجتماعی یکی از نیازهای ضروری حیات بشری است که بدون آن امکان فعالیت آزادانه انسان محدود می‌شود. احساس امنیت اجتماعی متأثر از عوامل متعددی است که هویت اجتماعی یکی از آنان است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هویت اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر اردبیل است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد بالای 18 سال شهر اردبیل می‌باشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی که برگرفته از نظریه تاجفل است و متشکل از 25 سؤال و پرسشنامه استاندارد 30 سؤالی امنیت اجتماعی با طیف لیکرت استفاده شده است. در این پژوهش برای استخراج اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها از نرم‌افزار SPSS و از آزمون‌های پارامتریک پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که ابعاد هویت اجتماعی (هویت فردی، اعتماد بنیادین، گسترده روابط اجتماعی) بر امنیت اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها