نویسندگان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رفتارهای مخاطره‌آمیز بهداشتی در بین دانشجویان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. با استفاده از جدول مورگان از جامعه آماری 11435 نفری، حجم نمونه 260 نفر انتخاب گردید. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که ارتباط معنی‌داری بین مدرنیته (080/0)، مذهب (327/0-)، سرمایه فرهنگی (427/0-)، سرمایه اجتماعی (567/0) و حجم بدن (233/0) با رفتارهای مخاطره‌آمیز بهداشتی وجود دارد و بین سن با رفتارهای مخاطره‌آمیز بهداشتی ارتباط معنی‌داری وجود ندارد. همچنین تفاوت معنی‌داری بین وضع تأهل، محل تولد و جنسیت با رفتارهای مخاطره‌آمیز بهداشتی وجود دارد. به این معنی میانگین رفتار پرمخاطره در بین مجردها بیشتر از متأهلین و در بین متولدین روستا بیشتر از شهر و در بین مردان بیشتر از زنان بوده است. نتایج رگرسیونی نشان می‌دهد که متغیرهای معنادار در مدل توانستند 339/0 از رفتارهای مخاطره‌آمیز بهداشتی را تبیین نمایند و ضریب همبستگی چندگانه برابر با 607/0 است

کلیدواژه‌ها