نویسنده

برون سازمانی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر گرایش به سوءمصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور پارس‌آباد و بیله سوار است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع کمی است، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. آزمون‌های آماری استفاده شده در پژوهش KMO، خی دو، تحلیل رگرسیون و تحلیل عامل می‌باشد. نتایج پژوهش نشان داد که از عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به مواد مخدر؛ در رابطه با متغیرهای زمینه‌ای؛ جنسیت با هریک از ابعاد، محل سکونت، گروه‌های سنی و تأهل با بعد اول، متغیر درآمد خانوادگی با بعد سوم به لحاظ آماری رابطه‌ی معنی‌داری داشتند. در رابطه با متغیرهای ساختاری- فرهنگی؛ همبستگی با خانواده با هر سه بعد و فعالیت دانشگاهی با بعد سوم، نابسامانی خانواده با بعد دوم به لحاظ آماری رابطه معنی‌داری نشان دادند. در رابطه با عوامل فردی؛ متغیر پیشرفت تحصیلی با بعد دوم، متغیر استفاده از مواد، با بعد دوم و سوم و متغیر استفاده از قلیان با بعد سوم گرایش به مواد، متغیرهای استفاده از مواد برای بیداری در امتحان با هر سه بعد، متغیر دوستی با فرد معتاد با ابعاد گرایش به مواد مخدر به لحاظ آماری رابطه معنی‌داری نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که گرایش دانشجویان دانشگاه بیله سوار به مواد مخدر در بعد اول، در بعد دوم و در بعد سوم نسبت به دانشجویان دانشگاه پارس‌آباد درصد کمتری را به خود اختصاص داده است و ملاحظه شد که دو دانشگاه از نظر گرایش به مواد مخدر متفاوت است.

کلیدواژه‌ها