نویسنده

برون سازمانی

چکیده

در دنیای امروز نفوذ گسترده فنّاوری اینترنت، علی‌رغم فواید بسیار زیاد آن، بسیاری از افراد خصوصاً دانش آموزان را با اختلال در بهداشت روانی و ارتباطات اجتماعی ناشی از ابتلا به اعتیاد رایانه‌ای مواجه ساخته است. این مطالعه باهدف بررسی میزان اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان به‌عنوان تهدیدی بر سلامت روان انجام شده است. در مطالعه حاضر از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستان‌های اردبیل هستند که از بین جامعه آماری، بر اساس جدول مورگان تعداد 261 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه دوقسمتی مشخصات دموگرافیک و آزمون اعتیاد به اینترنت، استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی آنوا و تی مستقل با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که در دانش آموزان دبیرستان‌های اردبیل اعتیاد به اینترنت شایع است (5%> = p و 456/28=t). اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است (5% >= p و 267/4=t). اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان در سنین مختلف، متفاوت نیست (5%<= p و 054/1=F). اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان بر اساس میزان استفاده از اینترنت متفاوت است (5%<= p و 655/22=F). بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان شایع بوده و جهت پیشگیری از خطرات و عوارض آن در دانش آموزان، توجه به ملاحظات بهداشتی و درمانی، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها