نویسنده

برون سازمانی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه نارسایی شناختی و ویژگی‌های شخصیتی با تصادفات رانندگی مکرر در بین رانندگان شهرستان اردبیل صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه رانندگان دارای تصادفات رانندگی مکرر که در سال 1393 بودند که تعداد 100 نفر به‌صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های نارسایی شناختی و عوامل شخصیتی NEO-FFI فرم کوتاه پاسخ دادند. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد در بین ابعاد نارسایی شناختی؛ بعد حواس‌پرتی (45r=./)، بعد اشتباهات سهوی (35/0=r)، بعد مشکلات مربوط به حافظه (40/0r=) و بعد مشکلات یادآوری اسامی (30/0=r) با تصادفات رانندگی مکرر رابطه مثبت و معنی‌داری داشتند. از میان ویژگی‌های شخصیتی روان رنجوری (44/0=r)، برون گرایی (35/0=r) و انعطاف پذیری (30/0=r) با تصادفات رانندگی مکرر رابطه مثبت و معنی دار و ویژگی‌های شخصیتی دلپذیر بودن (40/0-=r) و باوجدان بودن (40/0- =r) رابطه منفی و معنی داری با تصادفات رانندگی مکرر داشتند. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که نارسایی شناختی 16% از کل واریانس تصادفات رانندگی را تبیین می کند و ویژگی‌های شخصیتی به‌طور کل 10% از کل واریانس تصادفات رانندگی را تبیین می کند

کلیدواژه‌ها