نویسنده

درون

چکیده

پژوهش حاضر با تأکید بر اینکه انسجام نیروهای نظامی متعهد رکن اصلی سازمان‌های نظامی است، درصدد بررسی و سنجش رابطه علی- تبیینی میان انسجام گروه‌های نظامی و تأثیر آن بر تعهدات شغلی و سازمانی نیروهای نظامی است. جامعه آماری این پژوهش را 70 نفر از مدیران، فرماند‌هان و جانشینان واحدهای ستادی و عملیاتی هنگ مرزی گرمی تشکیل می‌دهند. برای سنجش رابطه فوق و به‌منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه‌ در دو بعد انسجام گروهی و تعهدات سازمانی بهره گرفته شده است. پرسشنامه انسجام گروهی با مشورت اساتید حوزه جامعه‌شناسی در 5 شاخص مجزا تنظیم گردید که ضریب آلفای کرونباخ آن نیز 81% به دست آمد. برای سنجش تعهد سازمانی نیز از پرسشنامه استاندار آلن و می‌یر که توسط جاروس بازنگری گردیده، بهره گرفته‌ایم که پایایی این ابزار نیز 72% است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات نیز از نرم‌افزار spss استفاده شده است. یافته‌های پژوهش تحت تأثیر رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون، مبین آن است که از یک‌سو میان سنوات خدمت، بردباری و خودتنظیمی با تعهدات سازمانی و همچنین میان انسجام گروه‌های نظامی با تعهدات عاطفی و مستمر سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و از سویی دیگر میان طیف درجات نظامی، واحد خدمت و همدلی گروه‌های نظامی با تعهدات سازمانی و همچنین میان انسجام گروه‌های نظامی با تعهدات هنجاری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها