نویسنده

درون

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و لاین) با احساس امنیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، ازلحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری را تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال تحصیلی 95-94 تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها برابر 13000 نفر است و تعداد نمونه آماری برابر 384 نفر از فرمول کوکران به دست آمد که درنهایت 358 پرسشنامه بازگشت داده شد. روش مورداستفاده برای نمونه‌گیری نیز تصادفی ساده است. برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته شبکه‌های اجتماعی و برای اندازه‌گیری احساس امنیت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار spss و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T مستقل و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی، امنیت جانی و امنیت مالی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل رابطه معکوس معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها