نویسنده

برون

چکیده

شادی و نشاط یکی از معیارهای سلامت روانی انسان‌هاست و موهبت بزرگی است که باید آن را جستجو کرد، یافت و غنیمت شمرد و به دیگران نیز منتقل کرد؛ و همه مردم خواستار آن هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با میزان نشاط اجتماعی در بین مردم شهر اردبیل است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه را مردان بالای 15 سال ساکن در شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و برای سنجش متغیر نشاط اجتماعی از پرسشنامه 29 سؤالی شادکامی آکسفورد و برای سنجش احساس امنیت اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته 20 سؤالی با طیف لیکرت استفاده شده است در این پژوهش برای استخراج اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها از نرم‌افزار SPSS و از آزمون‌های پارامتریک پیرسون و رگرسیون چند متغیره و T دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین هر یک از متغیرهای امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت روانی و امنیت جانی با عنوان متغیر پیش‌بین و میزان نشاط اجتماعی به‌عنوان متغیر ملاک رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد

کلیدواژه‌ها