نویسنده

درون

چکیده

دوران خدمت مقدس سربازی و دانشجویی با استرس‌های زیادی از قبیل جدایی از خانواده، محدودیت در انتخاب، انضباط ویژه زیاد و تحمیلی، اضطراب ناشی از عملکرد در برابر انتظارات فوق‌العاده و... همراه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه میزان الکسی‌تایمیا و تجربیات تجزیه‌ای سربازان با دانشجویان پسر استان اردبیل بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه‌ای بوده و جامعه آماری شامل کلیه سربازان فرماندهی انتظامی استان اردبیل که دوره آموزشی را طی نموده‌اند و دانشجویان پسر مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اردبیل است. روش نمونه‌گیری، تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای (208 سرباز و 190 دانشجوی پسر) است. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو آزمون مقیاس تجربیات تجزیه‌ای و مقیاس الکسی‌تایمیای تورنتو استفاده گردیده است؛ و داده‌های گردآوری شده با آزمون‌های همبستگی پیرسون و T مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از مؤلفه‌های تجربیات تجزیه‌ای، مؤلفه درگیری تخیل در بین دانشجویان بیشتر از سربازان و مؤلفه مشکل در شناسایی احساسات، فقر تخیل و تفکر برون‌مدار و الکسی‌تایمیای کل در بین سربازان به‌طور معنادار بیشتر است. بین میزان مؤلفه‌های الکسی‌تایمیا و تجربه تجزیه‌ای سربازان و دانشجویان بومی و غیربومی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین درگیری تخیلی آزمودنی‌های مجرد با متأهل به نفع مجردها تفاوت معنی‌دار مشاهده شد و تفکر برون‌مدار آزمودنی‌های متأهل بیشتر از آزمودنی‌های مجرد مشاهده گردید. نتایج نشان می‌دهد فراوانی واکنش‌های هیجانی استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجویان و سربازان نسبت به شیوع آن در جامعه بالاتر است و لازم است تدابیر مدیریتی و آموزشی به‌منظور پیشگیری، کنترل و کاهش این واکنش‌ها طی دوران آموزش و تحصیل اندیشیده شود.

کلیدواژه‌ها