نویسنده

برون

چکیده

توجه به بهداشت روانی و عوامل مؤثر بر آن می‌تواند موجب کنترل اختلالات روانی و در نتیجه حفظ سلامت کارکنان و افزایش کارایی آن‌ها شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سلامت روانی کارکنان فرماندهی استان اردبیل صورت گرفته است. این مطالعه از نوع توصیفی است. جامعه‌ی آماری در این پژوهش شامل کلیه‌ کارکنان فرماندهی مرزبانی استان اردبیل است که تعداد 115 نفر با استفاده از شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه محقق ساخته برای کسب اطلاعات شخصی، گردآوری و با استفاده از آزمون‌های آماری (میانگین و انحراف معیار) مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که درمجموع 9/73 درصد از کارکنان مرزبانی نمرات بالای 23 پرسشنامه (GHQ) را داشته‌اند. در مقایسه‌ای که بین کارکنان مجرد و متأهل مرزبانی صورت گرفت، کارکنان مجرد 2/77 درصد علائم روانی جسمانی و افسردگی و اختلال در عملکرد را نشان دادند، درصورتی‌که کارکنان متأهل 7/66 علائم فوق را نشان دادند. میانگین نمرات (GHQ) در کارکنان مجرد 89/35 و در کارکنان متأهل 25/31 بود. در کل می‌توان گفت که نیروهای مرزبانی به‌واسطه شغل پرمخاطره‌ی خود در معرض مشکلات و اختلالات فراوانی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها