نویسنده

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مراقبت‌های پس از خروج از زندان بر پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در زندانیان شهر اردبیل است. روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری را مجرمینی تشکیل می‌دهند که دوره محکومیت خود را در زندان طی کرده و از زندان آزاد شده‌اند. با توجه به محدودیت جامعه آماری در پژوهش حاضر تعداد 50 نفر نمونه در دسترس انتخاب شده است. ابزار مورداستفاده برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار آماری spss و برای تحلیل فرضیات نیز از آزمون معنی‌داری t با نمونه‌های مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری توانایی زندانیان، ارائه تسهیلات مالی جهت خدمات تولیدی، حمایت خانواده پس از خروج از زندان و عضویت در گروه‌های ورزشی باعث پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم در زندانیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها