نویسنده

درون

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تأثیر ساماندهی رودخانه مرزی ارس بر امنیت مرز (بر اساس داده‌های GIS)، مواردی همچون لزوم ساحل بندی و ساماندهی رودخانه مرزی ارس با استفاده از تصاویر هوایی، نقشه پروتکل‌های مرزی و نقشه‌های و تأثیر مستقیم آن در برگرداندن اراضی ازدست‌رفته توسط سیلاب و طغیان رودخانه مرزی و ملحق شدن اراضی کشورمان در حاشیه رودخانه مرزی ارس به اراضی جمهوری آذربایجان و نقش آن در ایجاد مشکلات امنیتی برای استان نگاشته شده است. هدف اصلی تحقیق، انحراف مسیر جریان رودخانه از وضع موجود به مسیر اصلی خود که در نقشه‌های پروتکل نمایش داده شده و حفاظت از ساحل ایران در مقابل سیلاب‌های محتمل رودخانه است؛ که به روش توصیفی– تحلیلی و با نگاه دفاعی– امنیتی در محیط GIS انجام گرفته است. درواقع سؤال اصلی این است که؛ ساماندهی رودخانه مرزی ارس چه میزان بر امنیت مرزی منطقه تأثیر دارد؟نتایج حاصل از یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد؛ با بررسی عوامل مؤثر در ساماندهی رودخانه ارس در محدوده مورد مطالعه (رودخانه مرزی ارس واقع در شهرستان پارس‌آباد) می‌توان با ارائه راهکار مناسب طی یک برنامه ضمن افزایش ضریب امنیتی در مرز، از آسیب‌پذیری آن و صرف هزینه‌های هنگفت جلوگیری کرد و با استفاده از سیستم و نرم‌افزارهای موردبحث در این مقاله محل‌های جابجا شده در اثر طغیان رودخانه شناسایی و با ساماندهی محل، اراضی ملی را به کشورمان بازگرداند که توجه جدی به این امر نقش مهمی در تأمین امنیت و دفاع سرزمینی ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها