نویسنده

درون

چکیده

امنیت مرزی به‌عنوان پشتوانه امنیت در داخل کشور امروزه از جایگاه مهمی برخوردار است، چراکه هرگونه ناامنی در مرز قادر است در سیستم‌های اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و اجتماعی داخل کشور اختلال ایجاد کند و در مقابل امنیت مطلوب قادر است در حد خود در امنیت مرزی و داخلی کشور سهم برجسته‌ای را به خود اختصاص دهد. با توجه به اینکه امنیت مرزی پیوند تنگاتنگی با امنیت داخلی دارد و امنیت مطلوب نیز به معنای فقدان عبور و مرور غیرمجاز افراد، قاچاق کالا و مواد مخدر و... است لذا لزوم توجه به امنیت مرزی که زمینه‌ساز برقراری امنیت مناطق است مهم و حیاتی به نظر می‌رسد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای کشور آذربایجان بر امنیت مرزی مناطق مرزی شهرستان پارس‌آباد است. کلیه مرزنشینان ساکن در شهرستان پارس‌آباد در مجاورت مرزهای ایران با آذربایجان به‌عنوان جامعه آماری در نظر گرفته می‌شود که تعدادشان برابر 21372 نفر است. برای تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران برای جوامع محدود استفاده شد و تعداد نمونه آماری برابر 384 نفر به دست آمد که با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از روش میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. تحلیل آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار spss صورت گرفت. برای تحلیل فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای کشور آذربایجان بر امنیت مرزی، امنیت جانی و امنیت سیاسی مناطق مرزی شهرستان پارس‌آباد تأثیر معکوس معنی‌داری دارد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین دخالت ذی‌نفوذان، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و همچنین میزان حمایت‌های دولت از مرزنشینان با امنیت مرزی مغان رابطه معنی‌داری وجود دارد (p<0.05) و بیشترین تأثیر مربوط به پایگاه اقتصادی و اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها