نویسنده

برون سازمانی

چکیده

هدف اصلی تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به سرمایه‌گذاری در استان اردبیل و بررسی رابطه گرایش به سرمایه‌گذاری با عوامل اجتماعی نظیر امنیت، جرم، بیکاری و مهاجرت است. پژوهش حاضر با روش پیمایشی با استفاده از طرح پرسشنامه در بین 92 نفر از کارخانه‌داران شهر اردبیل بر طبق جدول مورگان به‌صورت تصادفی توزیع گردیده است. یافته‌های استنباطی نشان می‌دهد که متغیر مهاجرت با ضریب (23%-)، جرم (41%-)، فشار اجتماعی (35%-) و بیکاری (40%-) با گرایش به سرمایه‌گذاری رابطه معکوس و معنادار و متغیر اعتماد با ضریب همبستگی (53%) رابطه مستقیم و معناداری داشته و رابطه متغیر نگرانی شغلی و امنیت با گرایش به سرمایه‌گذاری معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها