نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی و ابعاد اعتقادات مذهبی (عاطفه مذهبی، تجربه دینی، مناسک مذهبی و پیامد دینی) خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری، با استفاده از روش توصیفی- همبستگی به «نقش بازدارندگی اعتقادات مذهبی خانواده‌ها در پیشگیری از بزه‌کاری جوانان شهر اردبیل» می‌پردازد. اطلاعات مربوط به قسمت‌های نظری این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی تهیه شده‌اند و اطلاعات بخش عملی به شیوه میدانی از طریق پرسشنامه از نمونه‌های آماری (384 نفر از جوانان 19 الی 29 ساله شهر اردبیل) جمع‌آوری شده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون انجام گرفته است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که؛ اعتقادات مذهبی خانواده‌ها و ابعاد آن رابطه منفی معنی‌داری با بزه‌کاری جوانان داشت و می‌توان گفت که اعتقادات مذهبی خانواده‌ها و ابعاد چهارگانه آن (عاطفه مذهبی، تجربه دینی، مناسک مذهبی و پیامد دینی) باعث پیشگیری از بزه‌کاری جوانان شهر اردبیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها