نویسندگان

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسۀ نشانگان اختلالات روانی در معتادین به مواد مخدر، مواد محرک و افراد بهنجار بود. روش پژوهش از نوع پژوهش‌های علّی – مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معتادان شهر اردبیل در سال 1394 تشکیل می‌دادند که به یکی از مراکز ترک اعتیاد مراجعه می‌کردند. نمونه انتخابی با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس (30 نفر مرد معتاد به مواد مخدر، 30 نفر مرد معتاد به مواد محرک و 30 نفر مرد بهنجار) انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از آزمون تجدیدنظر شده علائم روانی (SCL90- R) استفاده شد. نتایج تحلیل Anova نشان داد که بین نشانگان اختلالات روانی در معتادین به مواد مخدر، مواد محرک و افراد بهنجار تفاوت معنادار وجود دارد. بدین معنی که افراد معتاد به مواد محرک در مقایسۀ با افراد معتاد به مواد مخدر و افراد بهنجار نشانگان اختلالات روانی بیشتری دارند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت نشانگان اختلالات روانی به‌عنوان یک متغیر پیش‌بین در استفاده از نوع ماده مصرفی، در افراد سوءمصرف کننده مواد عمل می کند. این مطلب می تواند در مداخلات پیشگیرانه و درمانی جهت نیل به نتایج مطلوب موردتوجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها