نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی جوانان شهر اردبیل می‌باشد. ازلحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی می‌باشد و ازلحاظ روش گردآوری اطلاعات تحقیق موردنظر میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه جوانان شهر اردبیل تشکیل می‌دهد که برابر 179428 نفر می‌باشد. در تحقیق حاضر برای تعین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده و تعداد نمونه برابر 384 به دست آمد که با روش نمونه‌گیر تصادفی از نوع خوشه‌ای انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری امنیت اجتماعی از پرسشنامه محقق ساخته با الهام از مدل نبوی و همکاران (1389) و برای اندازه‌گیری میزان استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری SPSS و برای تحلیل فرضیه‌های تحقیق از ضریب رگرسیون تک متغیره استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر معکوس معنی‌داری دارد. همچنین استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر بعد احساس امنیت جانی و سیاسی تأثیر معکوس معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها