نویسنده

چکیده

امنیت اجتماعی یکی از مهم‌ترین مسائل جامعه‌شناختی بشریت از ابتدای پیدایش حیات انسانی بوده است که البته به دلیل تحولات سال‌های اخیر به‌شدت موردتوجه مسئولین، نخبگان، کارشناسان و عموم مردم قرارگرفته است. هدف این مقاله بررسی نقش طرح ارتقای امنیت اجتماعی در افزایش امنیت اخلاقی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان شهر خلخال تشکیل داده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد. یافته‌ها در این تحقیق از طریق آنالیز واریانس (ANOVA) حاکی از آن است که اجرای طرح امنیت اجتماعی نقش مؤثر و معنی‌داری در افزایش سطح امنیت اخلاقی و نیز متغیرهای مربوط به آن دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون رابطه معنی‌داری میان اجرای طرح امنیت اجتماعی با افزایش سطح امنیت اخلاقی و متغیرهای آن نشان داد

کلیدواژه‌ها