نویسنده

چکیده

ازجمله سیاست‌ها و برنامه‌های مقابله با ناهنجاری‌ها، اعمال مجازات قضایی می‌باشد و می‌توان گفت مجازات قضایی ابزاری برای دستیابی به مهار و کنترل جرم بوده و یکی از اهداف مجازات، جلوگیری از ارتکاب جرم و تکرار آن است. ضمن اینکه یکی از شاخص‌های اساسی جهت ارزیابی و مقایسه میزان موفقیت مجازات قضایی، پیشگیری از تکرار جرم است. در بحث آسیب‌های اجتماعی، سرقت و تکرار آن ازجمله انحرافات اجتماعی می‌باشد که مجرمان بسیاری به خاطر آن مجازات می‌شوند. علیرغم اعمال مجازات قضایی بر مرتکبین جرم سرقت، کماکان شاهد تکرار این جرم توسط مرتکبینی که مجازات بر آن‌ها اعمال‌شده هستیم. ازاین‌رو هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تأثیر مجازات قضایی در پیشگیری از تکرار سرقت می‌باشد. جامعه آماری موردبررسی در این تحقیق قضات کیفری و پلیس استان (روسای کوپ و آگاهی و پلیس پیشگیری) است، نمونه مورد نظر تعداد 112 نفر انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده و بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از پرسشنامه، میزان تأثیر سؤالات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل اطلاعات جمعیت‌شناسی پاسخ‌دهندگان، از آمار توصیفی و نیز جهت بررسی میزان تأثیر سؤالات از آزمونT برای نمونه‌های مستقل و همچنین آزمون فریدمن استفاده‌شده است. همچنین داده‌ها توسط نرم‌افزار spss تحلیل‌شده است. تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده نشان داد که با توجه به اجرای مجازات قضایی در خصوص سارقین، تمامی مجازات موردنظر در پژوهش به‌غیراز مجازات «تخفیف» در پیشگیری از تکرار سرقت مؤثر بوده است. نتایج همچنین نشان داد که تأثیر «تشدید مجازات» در پیشگیری از تکرار سرقت نسبت به سایر مجازات بیشتر است.

کلیدواژه‌ها