نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مقایسه انگیزه پیشرفت و راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بزهکار و عادی صورت گرفت. روش این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای است. نمونه موردمطالعه در این پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر بزهکاروعادی 13 تا 16 ساله شهرستان اردبیل در سال 1392 بود. نمونه این پژوهش متشکل از 30 نفر در دو گروه 15 نفرِ بود که با همتاسازی در متغیرهای سن، جنس، میزان تحصیلات، انتخاب‌شده بودند. داده های پژوهش پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای نوجوانان فرایدنبرگ و لوئیس و مقیاس انگیزه پیشرفت (ACMT) باهارگاوا با استفاده از روش‌های t مستقل و همبستگی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار در بین دو گروه ازنظر میزان انگیزه پیشرفت (05/0>P) و شیوه‌های مقابله‌ای (05/0>P) است. همچنین ارتباط بین دو شیوه های مقابله باانگیزه پیشرفت در دو گروه نوجوان معنی دار نبود. یافته‌های مطالعه نشان می دهد که افراد نوجوان بزهکار از شیوه های مقابلهای ناسازگارانهای همچون مقابله اجتنابی و هیجانی استفاده می‌کنند و همچنین نوجوانان بزهکار در مقایسه با نوجوانان عادی از میزان انگیزه پیشرفت پایین تری نیز برخوردارند

کلیدواژه‌ها