نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بد تنظیمی هیجان، تجربیات تجزیه ای و بلاتکلیفی در پیش بینی بازگشت اعتیاد در معتادان دارای تجربه تروماتیک می باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد دارای تجربه تروماتیک شهر اردبیل در نیمه اول سال1393 می باشد که از این بین تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرند کردن حوادث آسیب‌زا، تنظیم هیجان، تجربیات تجزیه ای، بلاتکلیفی وبازگشت اعتیاد استفاده شد. داده‌های پژوهش با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد بین بد تنظیمی هیجان، تجربیات تجزیه ای و بلاتکلیفی با بازگشت اعتیاد رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که بد تنظیمی هیجان، تجربیات تجزیه ای و بلاتکلیفی 7/3 درصد بازگشت اعتیاد در معتادان دارای تجربه تروماتیک را تبیین می کند. در نتیجه می-توان اذعان نمود بدتنظیمی هیجان، تجربیات تجزیه ای و بلاتکلیفی تاثیر اندکی بر بازگشت اعتیاد در معتادان دارای تجربه تروماتیک دارند.

کلیدواژه‌ها