نویسنده

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی در رابطه بین امنیت شغلی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی پرسنل پلیس راهور استان اردبیل است.این پژوهش ازلحاظ هدف از نوع کاربردی، ازلحاظ نوع روش، توصیفی - همبستگی می‌باشد. در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه پرسنل پلیس راهور استان اردبیل در سال 1395 بود که از این جامعه 270 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و جهت تکمیل پرسشنامه پژوهش وارد مطالعه گردیدند. برای بررسی فرضیات تحقیق و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار SPSS و Amos استفاده گردید. همچنین برای بررسی نقش واسطه عدالت سازمانی، روش رگرسیون سلسله مراتبی هم‌زمان «تحلیل مسیر» براساس نظر بارون و کنی استفاده گردید. با توجه به نتایج مشاهده شد که عدالت سازمانی در رابطه بین امنیت شغلی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی نقش واسطه‌ای دارد. همچنین نتایج نشان داد بین امنیت شغلی و انعطاف‌پذیری منابع انسانی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین امنیت شغلی و عدالت سازمانی نیز رابطه معنی‌داری به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی با انعطاف‌پذیری منابع انسانی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها