نویسندگان

چکیده

از پیامدهای ناگوار رشد سریع و بی‌رویه شهرهای بزرگ، افزایش جرائم و ناهنجاری‌ها در آن‌هاست .اندیشمندان در شناسایی عوامل بروز تبهکاری دریافته‌اند که مکان، زمان و انسان، عناصر اصلی در شکل‌گیری جرم هستند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی راهکارهای مؤثر بر پیشگیری از بروز نزاع و درگیری می‌باشد. جهت رسیدن به هدف پژوهش، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. جامعه آماری نیز ساکنان شهر اردبیل بوده و با استفاده از روش کوکران نمونه آماری 383 نفر محاسبه شده و داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد طبق نظرات پاسخگویان، بین متغیرهای تأثیرگذار بر پیشگیری از بروز نزاع و درگیری، به ترتیب متغیرهای آموزش و فرهنگ‌سازی، نظارت دقیق‌تر نهادهای امنیتی و قضایی بیشترین تأثیر را دارند.

کلیدواژه‌ها