نویسنده

چکیده

در سازمان‌های نظامی بخصوص نیروی انتظامی که بیشتر با متن جامعه و افراد متعدد سروکار دارند، شناخت عوامل تأثیرگذار بر ریسک و خطرپذیری ضروری می باشد. تصمیم‌ گیری هیجانی و همراه با ریسک بالا می‌توانند صدمات غیرقابل ‌جبران بر این سازمان و یا بر جامعه داشته باشد. لذا اهمیت دارد که پژوهشگران درصدد یافتن راهکارهایی باشند که بتواند بر خطرپذیری و ریسک‌پذیری منفی در چنین سازمان‌هایی غلبه کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-همبستگی به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و روان‌شناختی با ریسک‌پذیری کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل می‌پردازد. اطلاعات مربوط به قسمت‌های نظری این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی تهیه‌ شده و اطلاعات بخش عملی نیز به شیوه میدانی از طریق پرسشنامه بدست آمده است. نمونه‌ آماری این تحقیق تعداد ۱۲۰ نفر از کارکنان نیروی انتظامی شهرستان اردبیل می باشد. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون انجام‌ گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی و روان‌شناختی و ابعاد آن‌ها با ریسک‌پذیری کارکنان رابطه منفی و معنا‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها