نویسندگان

چکیده

شناسایی الگوهای غذایی در بین کارکنان نیروی انتظامی اهمیت زیادی دارد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت الگوی غذایی و تأثیر آن بر عملکرد سازمانی در بین کارکنان نیروی انتظامی استان اردبیل می‌باشد. در پژوهش حاضر داده ها و اطلاعات با پرسش از شرکت‌کنندگان توسط دو پرسشنامه بسامد مصرف غذایی 189 موردی با فاصله یک ماه و پرسشنامه مربوط به عملکرد شغلی نیز توسط پرسشنامه پاتریسون بدست آمد. مطالعه مقطعی (420 نفر) برای شناسایی الگوهای غذایی افراد مورد آزمون نیز با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک صورت پذیرفت. بررسی الگوی غذایی و تعداد دفعات مصرف و رابطه آن با عملکرد شغلی و داده های حاصل از آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون کای اسکوئر و آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون T-Test، در سطح معنی داری 5 درصد تجزیه‌ وتحلیل گردید. براساس تحلیل عاملی سه الگوی غذایی سالم، سنتی و غربی به دست آمد که ضریب همبستگی بین این سه الگوی غذایی با عملکرد شغلی به ترتیب برابر 78/0، 59/0 و 43/0 بود (05/0>P). ضریب همبستگی شاخص تودۀ بدنی در محدودۀ وزنی نرمال با عملکرد شغلی برابر 61/0 به دست آمد (110/0>P). همچنین با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک غذایی مذکور، سه الگوی غذایی غالب در افراد مورد آزمون شناسایی گردید و اختلاف معنی داری از مواد مغذی دریافتی کارکنان مشاهده شد. براساس نتایج تحقیق، مصرف مواد غذایی سالم همبستگی مثبتی با عملکرد شغلی داشته است

کلیدواژه‌ها