نویسندگان

چکیده

شبکه‌ی اینترنت در کنار مزایای بی‌شمارش، معایبی نیز دارد که عدم آشنایی کامل با آسیب‌های اجتماعی آن می‌تواند مشکلاتی را به بار آورد. این مقاله درصدد است تا برخی از معایب موجود در شبکه‌های مجازی را معرفی و راهکارهایی جهت مقابله و کاهش این‌گونه آسیب‌ها ارائه نماید. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب‌های اجتماعی ناشی از سوءاستفاده از اینترنت و شبکه اجتماعی مجازی با آن صورت می گیرد. این پژوهش از نوع کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه جوانان شهر اردبیل می‌باشد. حجم نمونه با توجه به اینکه بالاترین تعداد نمونه آماری در فرمول کوکران 384 نفر می‌باشد، به منظور پوشش دهی بهتر تعداد 400 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری شده و به منظور تجزیه ‌وتحلیل داده‌ها از درصد فراوانی، آزمون همبستگی و آزمون کای اسکوئر استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی تأثیرات مستقیمی بر آسیب‌های اجتماعی در جوانان دارد و باید برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن فرهنگ‌سازی نمود.

کلیدواژه‌ها