نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه فراهیجان، تنظیم شناختی هیجان و هوش هیجانی در افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد عادی انجام گرفت جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان و مردان دارای سوءمصرف مواد 40-20 ساله شهرستان اردبیل بودند و نمونه آماری این پژوهش شامل 60 نفر، در دو گروه 30 نفرِ افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد عادی قرار داشتندکه هر دو گروه از لحاظ جنسیت آزمودنی‌ها همتاسازی و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس فرا هیجان هورست میث منگسروبر و مقیاس تنظیم شناختی هیجان گراس و جان و مقیاس رگه فراخلقی- فرم کوتاه سالوی و همکاران استفاده شد. جهت آزمون فرضیه‌ها از مانوا استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر سه متغیر فراهیجان، تنظیم شناختی هیجان و هوش هیجانی افراد دارای سوءمصرف مواد به گونه معناداری پایین تراز افراد عادی می‌باشد. براساس این پژوهش فرا هیجان، تنظیم شناختی هیجان و هوش هیجانی در گرایش افراد به سوءمصرف مواد نقش بارزی دارد

کلیدواژه‌ها