نویسنده

.

چکیده

مصرف الکل به لحاظ اجتماعی و فرهنگی اثرات زیانباری بر جامعه تحمیل کرده و سلامت فرد، خانواده و جامعه را به مخاطره انداخته و موجب انحطاط روانی و اخلاقی فرد می شود. هدف این مطالعه بررسی راهکارهای مقابله با گرایش جوانان به مصرف مشروبات الکلی در شهرستان اردبیل می باشد. این پژوهش به لحاظ ماهیت پیمایشی- توصیفی، به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه‌های گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه جوانان 20 تا 35 سال شهر اردبیل بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 260 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده بود استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که در سطح معناداری 5 درصد، رابطه مثبت و معنادار بین عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی و عوامل خانوادگی با گرایش افراد به مصرف مشروبات الکلی وجود دارد. همچنین عوامل زیستی و عوامل روانشناختی نیز با گرایش افراد به مصرف مشروبات الکلی رابطه مستقیم داشته و این رابطه در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است

کلیدواژه‌ها