نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور رشت

چکیده

برنامه‌ریزی کاربری اراضی شهری، یکی از مولفه‌های اساسی در توسعه پایدار شهری محسوب می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از رهیافت ترکیبی PROMETHEE2/GIS برای ارزیابی ضریب نفوذ خدمات اداری-انتظامی در نواحی شهری اردبیل می‌باشد. روش تحقیق پژوهش، بر اساس هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. از این رو در این مقاله، با استفاده از شاخص‌های انتظامی- اداری، به ارزیابی برخورداری نواحی شهری اردبیل از خدمات یادشده پرداخته شده و با استفاده از نرم افزار ARCGIS به پهنه‌بندی این نواحی اقدام شده است. تکنیک تصمیم‌گیری در پژوهش، روش پرومته دو می‌باشد. مطابق با رویکرد پژوهش، 15 ناحیه شهری از 44 ناحیه موجود شهر اردبیل، دارای جریان خالص پرومته ارزیابی شده‌اند.در این میان، ناحیه 6 منطقه یک شهر اردبیل با داشتن جریان خالص 319/0 بالاترین رتبه را در میان نواحی شهری اردبیل دارا می باشد. همچنین پهنه‌بندی نواحی شهری اردبیل، نشان‌دهنده این نکته است که نواحی "مرکزی" شهر اردبیل به لحاظ مولفه های انتظامی- اداری دارای وضعیت برخوردار و مثبت(به لحاظ رویکرد پرومته 2) و نواحی "میانی و بیرونی" شهر اردبیل، دارای وضعیت منفی(به لحاظ رویکرد پرومته2) می‌باشد. با توجه به درک مقادیر و ارزش‌های بدست آمده از پژوهش، می‌توان با تجهیز نواحی ناکارا که در هسته‌های بیرونی شهر بیشتر مشاهده می شود، شاهد تسهیل دسترسی همه ساکنین شهر اردبیل به خدمات انتظامی- اداری بود.

کلیدواژه‌ها