نویسندگان

.

چکیده

رفتار پرخاشگرانه افراد تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد. یکی از این مولفه ها ویژگی‌های شخصیتی آنان است. نوع شخصیت افراد عامل تعیین کننده ای است که می تواند بروز رفتار پرخاشگرانه را تشدید کرده و یا مانع آن شود. لذا با توجه به اهمیت ویژگی های شخصیتی افراد در رفتار پرخاشگرانه، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین این دو عامل را انجام پذیرفت. جامعه آماری در این مطالعه شامل کلّیه‌ مراجعین به علّت نزاع و درگیری به مراکز انتظامی شهر اردبیل در سال 1395-1394 می باشد که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس،150 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌ شخصیتی نئو و پرسشنامه‌ پرخاشگری باس و پری AQ و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که بین ویژگی شخصیتی روان ‌رنجورخویی با رفتار پرخاشگرانه رابطه‌ی مثبت معنادار و بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی و مسئولیت‌پذیری با رفتار پرخاشگرانه رابطه‌ی منفی معناداری وجود دارد. اما بین ویژگی شخصیتی انعطاف‌پذیربودن و ویژگی شخصیتی دلپذیربودن با رفتار پرخاشگرانه رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از طریق بررسی و کنترل ویژگی‌های شخصیتی افراد می‌توان از بروز رفتارهای پرخاشگرایانه پیشگیری به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها