نویسندگان

چکیده

امروزه رسانه ها و به خصوص شبکه های مجازی بخش اعظمی از فعالیت ها و تجربه زندگی ما را به خود اختصاص داده و برآن تاثیرگذارند. این تأثیرگذاری موضوعی است که توجه بسیاری از محققان و نظریه پردازان را در زمان های مختلف به خود جلب کرده است. در این پژوهش تاثیر استفاده از شبکه های مجازی(موبایلی) در خانواده ها بر گرایش به هنجار شکنی سنجیده شده است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اردبیل می‌باشند. برای تعیین حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر به روش خوشه‌ای چند مرحله ای از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. همچنین از پرسشنامه استاندارد هنجارشکنی دانش آموزان متشکل از 41 سوال و پرسشنامه محقق ساخته‌ 30 سوالی استفاده از شبکه‌های مجازی (موبایلی) استفاده شده است. برای استخراج اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از نرم افزار SPSS و رگرسیون تک متغیره استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از شبکه‌های مجازی (موبایلی) در خانواده ها بر درگیری و نزاع در مدرسه، هنجارشکنی دانش آموزان، نقض هنجارهای مربوط به محیط مدرسه، رفتارها و کردارهای غیرمتعارف تاثیر مستقیم و معنی داری داشته و ضریب همبستگی مثبت بین آنها برقرار است

کلیدواژه‌ها