نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری والدین و خشونت خانگی نسبت به فرزندان در شهر خلخال(مطالعه موردی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال) انجام پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر خلخال می‌باشند که تعدادشان 2483 نفر(1174 دختر و 1309 پسر) بوده و از بین آن‌ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 335 نفر به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره‌گیری از نرم‌افزار SPSS انجام پذیرفت. وجود رابطه بین متغیرهای تحقیق با استفاده از تحلیل همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون مورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که متغیر مستقل سبک تربیتی دموکراتیک با ضریب همبستگی 82/0 رابطه معکوسی با خشونت خانگی نسبت به فرزندان داشته و همچنین سبک تربیتی سهل‌گیرانه و سبک تربیتی استبدادی به ترتیب با ضریب همبستگی (67/0) و 42/0) رابطه مستقیم و معنی داری با خشونت خانگی نسبت به فرزندان دارد. همچنین نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میانگین متغیر خشونت خانگی با توجه به پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد متفاوت می باشد.