نویسندگان

چکیده

موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف خود، بستگی به سیستم مدیریتی آن دارد. سازمان با مدیریت کارا بهتر می تواند به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته و راه تعالی را در پیش بگیرد. از این رو، مطالعه کارایی مدیران سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت زمان و کارآیی مدیران ستاد فرماندهی انتظامی استان اردبیل در سال 1395 انجام گرفت. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان اردبیل می باشد که به عنوان مدیر دارای پست مدیریتی و حکم انتصاب رسمی بوده و در زمان تحقیق مشغول بکار می باشند. تعداد تعداد 113 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت زمان (با آلفای کرونباخ 83/0) و پرسشنامه محقق ساخت برای سنجش کارایی مدیران (با آلفای کرونباخ 78/0) استفاده شده است. برای تحلیل فرضیات نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و برای مرتب نمودن متغیرها از لحاظ اهمیت از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین مدیریت زمان و کارآیی مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین همه مولفه های مدیریت زمان با کارآیی مدیران رابطه مثبت معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها