نویسندگان

چکیده

اعتماد بستر تعاملات و روابط اجتماعی و کانون اصلی مفهوم سرمایة اجتماعی بوده و جایگاه پلیس به میزان اعتماد افراد جامعه به آن بستگی دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل رفتاری موثر بر اعتماد اجتماعی به پلیس در شهرستان اردبیل انجام پذیرفت، روش این پژوهش کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی- پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق‌ساخته است، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افراد بالای 18 سال اردبیل در سال 1395 می‌باشد (206117=N). از این جامعه تعداد 400نفر نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان انتخاب و وارد پژوهش شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه محقق‌ساخته 22 سوالی اعتماد اجتماعی به پلیس و پرسشنامه محقق ساخته 21 سوالی سنجش عوامل رفتاری شهروندان به پلیس بود، داده‌های به دست آمده پس از ورود به نرم‌افزار آماری spss-20، ضمن استفاده از روش‌های آماری توصیفی با صریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد آزمون قرار گرفتند، نتایج نشان داد عوامل رفتاری و تمامی مولفه‌های مورد بررسی با اعتماد اجتماعی به پلیس در شهرستان اردبیل رابطه مثبت و معناداری دارد. در راستای این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت پلیس جهت افزایش اعتماد شهروندان به عنوان رکن اصلی نظام و حکومت بایستی اقدامات لازم و ضروری جهت تقویت عوامل رفتاری پلیس و تقویت رفتارهای اعتماد آفرین در نیروهای پلیس انجام دهد.

کلیدواژه‌ها