نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس نقش خوکنترلی، ابـراز وجـود و افسردگی دانشجویان انجام شـد. روش پـژوهش همبسـتگی و جامعـة آمـاری تمام دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اردبیل در سـال 1394 بودنـد. از میـان آنهـا 150 نفـر بـه روش نمونـه گیـری در دسـترس انتخاب و با پرسشنامه ی خود کنترلی تانجی، بامیستر و بون، پرسشنامه ی ابراز وجود گمبریل وریجـی، پرسشـنامه ی افسـردگی بـک و پرسشنامه ی آمادگی به اعتیاد زرگر (1385) مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، شاخصهـای مرکزی و محاسبة ضریب همبستگی) و آمار استنباطی (رگرسیون چندمتغیره به شیوه ی همزمان) تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشـان داد کـه رابطــه ی بـین متغیرهـای خود کنترلی، ابـرازوجـود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد معناداراسـت (001/0>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که ترکیب خطی خودکنترلی، ابراز وجود و افسردگی توان پیش بینی گرایش به اعتیاد را دارند (001/0>P).

کلیدواژه‌ها