نویسندگان

عضو جهاد دانشگاهی استان اردبیل

چکیده

امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح است. امنیت نخستین شرط برای زندگی انسان و سکونت در یک مکان است. حضور مردم در فضای عمومی شهر مستلزم احساس امنیت از سوی آنان است. بنابراین با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی‌های اجتماعی در شهرها، مطالعه موضوع امنیت، عوامل مؤثر برآن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. پژوهش حاضر ، برنامه‌ریزی راهبردی افزایش امنیت در محله ملایوسف را مورد بررسی قرار داده است. هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهایی برای ساماندهی این محله درجهت افزایش امنیت با استفاده از مدل SWOTاست. نوع این پژوهش، کاربردی – راهبردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی است. در انجام پژوهش حاضر علاوه بر مطالعات کتابخانه ای از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. با توجه به تحلیل یافته ها استراتژی مناسب برای افزایش امنیت استراتژی بازنگری انتخاب شد. بدین معنی که باید با بهره جستن از فرصت ها، نقاط ضعف را کاهش دهد. در گروه نقاط قوت S1 (وجود برخی سازمان های دولتی مثل شهرداری، اداره مخابرات، کلانتری و غیره در این محله) مهم‌ترین نقطه قوت است. در گروه نقاط ضعف W1 وW3 (وجود تراکم جمعیتی زیاد و بالا بودن آمار جرم در این محله) مهم‌ترین نقطه ضعف است. در گروه نقاط فرصت O1 (وجود افراد تحصیل کرده و صاحب مقام در محله) مهم ترین فرصت و در گروه نقاط تهدید W2 (از بین رفتن زمین های کشاورزی با توسعه فیزیکی این محله) مهم ترین ضعف شناخته شده است.

کلیدواژه‌ها