نویسندگان

چکیده

در دنیای امروز گردشگری بخشی از نیازهای زندگی است و در این راستا مقاصد گردشگری در رقابت برای داشتن سهمی بیشتر از این گردشگران هستند. این پژوهش با هدف شناسایی فرصت‌ها و تهدیدات (SWOT) گردشگری اتباع خارجی آذربایجان در شهرستان بیله سوار (با تأکید بر ابعاد امنیتی- انتظامی و فرهنگی) انجام پذیرفت.روش پژوهش در این طرح از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است. پس از ارائه مبانی نظری پیرامون موضوع موردمطالعه، محدوده تحقیق مورد شناسایی قرار گرفت. در مرحله بعد تکنیک سوآت(SOWT) برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق اجرا شد. و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) و ارزیابی عوامل خارجی(EFE)، به ترتیب برای ارزیابی عوامل داخلی و ارزیابی عوامل خارجی انجام شد. و به‌وسیله روش ماتریسی گولر و توسط چهار معیار 1.امنیتی-انتظامی 2.مقرون‌به‌صرفه بودن 3. قابلیت اجرا 4. تأثیر در کمیت و کیفیت گردشگران، رتبه‌بندی شدند. و بر طبق نتایج ماتریس گولر راهبردهای ارائه‌شده به ترتیب اولویت مشخص شدند ؛ که سه راهبرد 1. در نظر گرفتن برنامه‌های فرهنگی برای عدم تأثیرپذیری منفی از فرهنگ اتباع خارجی2.برگزاری کارگاه‌های آموزش گردشگری برای ساکنان محلی با تأکید بر ابعاد امنیتی به دلیل مرزی بودن شهر 3. ایجاد کارگروهی مشترک از مسئولین و ذی‌نفعان شهری برای ارتقای گردشگری ایمن برای بیله سوار به ترتیب دارای بیشترین اولویت شدند.

کلیدواژه‌ها