نویسنده

چکیده

پژوهش با هدف بررسی تیپ های شخصیتی در بین رانندگان خودروهای تصادفی و غیر تصادفی در شهر اردبیل صورت گرفت. روش پژوهش علّی – مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش کلیه رانندگان با و بدون سابقه تصادف جاده های استان اردبیل در نیمه دوم سال 1394 بودند. نمونه پژوهش شامل 215 نفر رانندگان خودروهای تصادفی بودند که به روش نمونه-گیری در دسترس و براساس جدول مورگان انتخاب شدند و نیز 215 نفر رانندگان غیر تصادفی که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B فریدمن و روزنمن صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل فرضیه‌ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد نمره تیپ شحصیتی A در گروه رانندگان خودروهای تصادفی بیشتر و نمره تیپ شخصیتی B در گروه رانندگان خودروهای غیر تصادفی بیشتر بود. میانگین نمرات تیپ‌های شخصیتی Bدر رانندگان شهر اردبیل به طور معنی داری کمتر از تیپ های شخصیتی Aبود. در نتیجه می توان بیان کرد تیپ های شخصیتی از جمله متغیرهای مورد توجه در رانندگان خودروهای تصادفی بوده و توجه به این متغیرها می تواند در کاهش تصادفات رانندگی تاثیر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها