نویسندگان

چکیده

سرقت از جمله جرایمی است که در تمام جوامع رواج داشته و بعنوان امری مذموم تلقی می شود. شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرم سرقت می تواند در کاهش این جرایم تاثیر بسزایی داشته باشد. یکی از این موارد، توسعه مشارکت شهروندان با پلیس در جامعه می باشد. از این رو، این پژوهش به شناسایی و الویت‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت شهروندان با پلیس در پیشگیری از جرائم (مطالعه موردی جرم سرقت) در اردبیل پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شهروندان شهرستان اردبیل تشکیل می‌دهد. نمونه پژوهش نیز شامل 384 نفر از شهروندان شهرستان اردبیل می باشد که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های محقق ساخته عملکرد سازمان‌های مردم نهاد، آموزش همگانی، ویژگی‌های شخصیتی، فرهنگ مردم، سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد سازمان‌های مردم نهاد به واسطه سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی بر مشارکت عمومی دارد(۱۲/0=B و ۰۵/0p<). همچنین متغیرهای آموزش همگانی (۲۴/0=B و ۰۰۱/0 p <)، ویژگی های شخصیتی (۱۴/0= B و ۰۵/<0 p) و فرهنگ مردم (۱۳/0=B و ۰۰۱/0 p <) به واسطه سرمایه اجتماعی بر مشارکت مردم تاثیر مثبت دارند. سرمایه اجتماعی نیز (۲۴/0= B و ۰۰۱/0 p <) تاثیر مستقیمی بر مشارکت اجتماعی دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان گفت که از بین عوامل فوق، آموزش همگانی و فرهنگ مردم (هر کدام با ضریب بتای ۲۴/0) بیشترین تأثیر را بر مشارکت مردم در پیشگیری از جرم دارند. این یافته تلویحات مهمی در زمینه ضرورت تقویت فرهنگ مشارکت و آموزش همگانی برای پیشگیری از جرم دارد.

کلیدواژه‌ها