نویسندگان

چکیده

خودکشی یکی از معضلات جوامع امروزی در دنیا بوده که با وجود پیشرفت‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و... در حال افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و انگیزه های روانشناختی وقوع خودکشی در استان اردبیل اجرا شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل تمامی مراجعه کنندگان به بیمارستان های امام خمینی و فاطمی و همچنین دانش آموزان و دانشجویانی که در سال 1395 اقدام به خودکشی داشتند بودند، از این تعداد 200 نفر با روش نمونه‌گیری در‌‌دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس تشخیص افراد در معرض خودکشی و چک لیست نشانه های اختلالات روانی استفاده شد، جهت تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسون چند متغیری و با استفاده از نرم‌افزار 21 SPSS استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین اختلالات روانی با اقدام به خودکشی در افراد ارتباط معنی داری وجود دارد. در نتیجه می توان گفت عوامل روانشناختی همچون اختلالات روانی مجموعه‌ای از ویژگی هایی هستند که در خودکشی نقش دارند.

کلیدواژه‌ها