نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای مقابله با گرایش به مصرف مواد مخدر در شهرستان اردبیل انجام گرفت. بدین منظور تعداد 477 نفر (377 نفر افراد بالای 18 سال شهرستان اردبیل و تعداد 100 نفر شامل کارشناسان مرتبط با موضوع مطالعه پژوهش) به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته راهکارهای مقابله با گرایش به مصرف مواد مخدر بود. یافته‌های حاصل از آزمون تی نشان داد که تمامی راهکارهای مقابله فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی/مذهبی، انتظامی، اقتصادی و آموزشی در مدرسه بر مقابله با گرایش به مصرف مواد مخدر تأثیر دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که به ترتیب راهکارهای مقابله خانوادگی، انتظامی، آموزشی در مدرسه، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی/مذهبی، و فردی به ترتیب در اولویت رتبه‌های اول تا هفتم راهکارهای مقابله با گرایش به مصرف مواد مخدر قرار داشتند. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اقدامات اساسی و پیشگیرانه در حوزه خانواده، انتظامی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی/مذهبی، و فردی جهت کاهش نگرانی‌ها، امنیت و رفاه اجتماعی، فرهنگ‌سازی سلامت، و بهبود فضای اشتغال و اقتصاد جامعه ضروری است.

کلیدواژه‌ها