نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی و اولویت بندی معضلات و آسیب های شهرهای گردشگری با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند معیاره (TOPSIS) بوده و جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارشناسان دانشگاهی، امور شهری، گردشگری و فرهنگی شهرداری شهر سرعین را شامل می‌شود. در این تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و همچنین برای تجزیه و تحلیل سوالات تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه این تحقیق شامل 4 سوال عمومی و 24 سوال جهت سنجش مسائل و معضلات شهرهای گردشگری می‌باشد. در این پژوهش 5 عامل مهم شامل مسائل و معضلات اقتصادی، مسائل و معضلات اجتماعی، مسائل و معضلات زیست محیطی، مسائل و معضلات امنیتی، مسائل و معضلات فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع با استفاده از نظر کارشناسان دانشگاهی، امور شهری، گردشگری و فرهنگی مشخص شد که مسائل و معضلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی از اولویت‌های اول، دوم و سوم در شهر سرعین برخوردار است. و بر خلاف عمده تحقیقات قبلی صورت گرفته در حوزه گردشگری ایران مسائل زیست محیطی در شهر سرعین در اولویت اول قرار نگرفته و تنها از نظرکارشناسان مورد بررسی، مسائل زیست محیطی در اولویت سوم مسائل شهری شهر سرعین قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها